Groep A - woensdag 25 maart 2015 01. Pierre Pinxt - John Hermans eindigde op de 2e plaats met 96 Mp's = 60.00%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 N-Z:2H+2 170 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:3SA+1 -430 1 12.50% Tegen paar 2, Nicole Vroon - Ilse Bayens.
3 N-Z:1SA+2 150 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 21 Mp's = 65.62%
4 O-W:3SA-2 200 8 100.00%
5 N-Z:2S 110 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:2S+2 170 6 75.00% Tegen paar 7, Marie-José Lamkin - Annelies Vincken.
7 O-W:2S-1 100 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 21 Mp's = 65.62%
8 N-Z:2H 110 3 37.50%
9 N-Z:4H-2 -100 1 12.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 O-W:2K-1 100 6 75.00% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
11 N-Z:3R+2 150 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
12 O-W:4S -420 5 62.50%
13 O-W:3SA -600 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:4S-2 100 8 100.00% Tegen paar 11, Jan Janssen - Cyriel Schmeits.
15 N-Z:4S+3 710 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 30 Mp's = 93.75%
16 N-Z:2R-1 -50 7 87.50%
17 Stilzitter
18 Stilzitter
19 Stilzitter
20 Stilzitter
21 O-W:2H+2 -170 3 37.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:1SA+1 -120 2 25.00% Tegen paar 5, Leida van Reij - Nicole Smulders.
23 O-W:3SA+1 -630 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 25.00%
24 N-Z:3H-1 -50 1 12.50%
 
Groep A - woensdag 25 maart 2015 02. Nicole Vroon - Ilse Bayens eindigde op de 10e plaats met 78 Mp's = 40.63%
Groep A - woensdag 25 maart 2015 02. Nicole Vroon - Ilse Bayens eindigde op de 10e plaats met 78 Mp's = 40.63%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 N-Z:2H+2 -170 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:3SA+1 430 7 87.50% Tegen paar 1, Pierre Pinxt - John Hermans.
3 N-Z:1SA+2 -150 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 34.37%
4 O-W:3SA-2 -200 0 0.00%
5 N-Z:3SA-1 100 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:2S+2 -170 2 25.00% Tegen paar 11, Jan Janssen - Cyriel Schmeits.
7 N-Z:2H+2 -170 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 21.87%
8 N-Z:3H -140 1 12.50%
9 N-Z:4S-2 -100 1 12.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:2H 110 8 100.00% Tegen paar 9, Jacques Bos - Marianne Hacquier.
11 N-Z:3R+2 150 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 56.25%
12 O-W:4S -420 5 62.50%
13 O-W:3SA+1 -630 3 37.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:4S-1 50 5 62.50% Tegen paar 5, Leida van Reij - Nicole Smulders.
15 N-Z:4S+2 680 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
16 O-W:1SA+2 -150 2 25.00%
17 O-W:3H-2 100 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 N-Z:4H+1 650 5 62.50% Tegen paar 3, Marc Beckers - Lucianne Straus.
19 O-W:2H+1 -140 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 34.37%
20 O-W:3SA+1 -630 0 0.00%
21 O-W:2H+2 170 5 62.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:2SA 120 6 75.00% Tegen paar 7, Marie-José Lamkin - Annelies Vincken.
23 O-W:3SA-1 -100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
24 N-Z:2H -110 4 50.00%
 
Groep A - woensdag 25 maart 2015 03. Marc Beckers - Lucianne Straus eindigde op de 9e plaats met 66 Mp's = 41.25%
Groep A - woensdag 25 maart 2015 03. Marc Beckers - Lucianne Straus eindigde op de 9e plaats met 66 Mp's = 41.25%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 N-Z:3H+1 170 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:3R-3 -300 6 75.00% Tegen paar 10, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
3 N-Z:4H 420 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 75.00%
4 O-W:2R+1 -110 4 50.00%
5 N-Z:4S-2 -200 2 25.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:3H-1 100 2 25.00% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
7 N-Z:2SA-4 -400 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 4 Mp's = 12.50%
8 O-W:4R-1 50 0 0.00%
9 N-Z:4H-1 -50 5 62.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:1SA-3 -300 0 0.00% Tegen paar 8, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
11 N-Z:3R+1 130 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 31.25%
12 O-W:4S -420 5 62.50%
13 Stilzitter
14 Stilzitter
15 Stilzitter
16 Stilzitter
17 O-W:3H-2 -100 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 N-Z:4H+1 -650 3 37.50% Tegen paar 2, Nicole Vroon - Ilse Bayens.
19 O-W:2H+1 140 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 21 Mp's = 65.62%
20 O-W:3SA+1 630 8 100.00%
21 O-W:3H 140 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:1SA-1 -100 0 0.00% Tegen paar 6, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
23 O-W:3SA+1 630 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 21.87%
24 N-Z:2H+1 -140 1 12.50%
 
Groep A - woensdag 25 maart 2015 04. Jacqueline Arts - Eef Gorissen eindigde op de 6e plaats met 99 Mp's = 51.56%
Groep A - woensdag 25 maart 2015 04. Jacqueline Arts - Eef Gorissen eindigde op de 6e plaats met 99 Mp's = 51.56%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 N-Z:3H 140 2 25.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:3SA+1 -430 1 12.50% Tegen paar 7, Marie-José Lamkin - Annelies Vincken.
3 N-Z:4H-1 -50 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 5 Mp's = 15.62%
4 O-W:2R+2 -130 2 25.00%
5 N-Z:4S-2 200 6 75.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:3H-1 -100 6 75.00% Tegen paar 3, Marc Beckers - Lucianne Straus.
7 N-Z:2SA-4 400 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 28 Mp's = 87.50%
8 O-W:4R-1 -50 8 100.00%
9 N-Z:4H-2 100 7 87.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 O-W:2K-1 -100 2 25.00% Tegen paar 1, Pierre Pinxt - John Hermans.
11 N-Z:3R+2 -150 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
12 O-W:4S 420 3 37.50%
13 O-W:3SA+1 -630 3 37.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:3S-1 50 5 62.50% Tegen paar 10, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
15 N-Z:4S+1 650 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 40.62%
16 O-W:1SA+2 -150 2 25.00%
17 O-W:4H-2 -100 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:3S 140 8 100.00% Tegen paar 5, Leida van Reij - Nicole Smulders.
19 O-W:2H 110 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 59.37%
20 O-W:3S+1 170 4 50.00%
21 O-W:3H+1 -170 3 37.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:1SA+1 -120 2 25.00% Tegen paar 9, Jacques Bos - Marianne Hacquier.
23 O-W:2SA+2 -180 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 56.25%
24 N-Z:3H 140 7 87.50%
 
Groep A - woensdag 25 maart 2015 05. Leida van Reij - Nicole Smulders eindigde op de 3e plaats met 89 Mp's = 55.63%
Groep A - woensdag 25 maart 2015 05. Leida van Reij - Nicole Smulders eindigde op de 3e plaats met 89 Mp's = 55.63%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 N-Z:3H+1 170 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:3SA-1 50 8 100.00% Tegen paar 8, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
3 N-Z:3H 140 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
4 O-W:1SA+2 -150 0 0.00%
5 Stilzitter
6 Stilzitter
7 Stilzitter
8 Stilzitter
9 N-Z:4S 420 8 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:1SA-2 -200 2 25.00% Tegen paar 6, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
11 N-Z:3R+2 150 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 59.37%
12 O-W:4S -420 5 62.50%
13 O-W:3SA+1 630 5 62.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:4S-1 -50 3 37.50% Tegen paar 2, Nicole Vroon - Ilse Bayens.
15 N-Z:4S+2 -680 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
16 O-W:1SA+2 150 6 75.00%
17 O-W:4H-2 100 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:3S -140 0 0.00% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
19 O-W:2H -110 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 40.62%
20 O-W:3S+1 -170 4 50.00%
21 O-W:2H+2 170 5 62.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:1SA+1 120 6 75.00% Tegen paar 1, Pierre Pinxt - John Hermans.
23 O-W:3SA+1 630 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 75.00%
24 N-Z:3H-1 50 7 87.50%
 
Groep A - woensdag 25 maart 2015 06. Tiny Narinx - Therèse Laeven eindigde op de 1e plaats met 120 Mp's = 62.50%
Groep A - woensdag 25 maart 2015 06. Tiny Narinx - Therèse Laeven eindigde op de 1e plaats met 120 Mp's = 62.50%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:3K -110 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:3SA -400 4 50.00% Tegen paar 11, Jan Janssen - Cyriel Schmeits.
3 N-Z:3H 140 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 40.62%
4 O-W:1SA -90 6 75.00%
5 N-Z:2S+1 140 8 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:3S+1 170 6 75.00% Tegen paar 10, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
7 O-W:2S -110 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 75.00%
8 N-Z:2H+1 140 7 87.50%
9 N-Z:4S -420 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:1SA-2 200 6 75.00% Tegen paar 5, Leida van Reij - Nicole Smulders.
11 N-Z:3R+2 -150 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 40.62%
12 O-W:4S 420 3 37.50%
13 N-Z:2S-3! 800 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:2S 110 7 87.50% Tegen paar 9, Jacques Bos - Marianne Hacquier.
15 N-Z:3S+3 -230 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 29 Mp's = 90.62%
16 O-W:1SA+2 150 6 75.00%
17 O-W:4H-1 50 2 25.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 N-Z:4H+1 650 5 62.50% Tegen paar 7, Marie-José Lamkin - Annelies Vincken.
19 N-Z:2S+1 140 7 87.50% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
20 O-W:3SA -600 2 25.00%
21 O-W:3H -140 8 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:1SA-1 100 8 100.00% Tegen paar 3, Marc Beckers - Lucianne Straus.
23 O-W:3SA+1 -630 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 25 Mp's = 78.12%
24 N-Z:2H+1 140 7 87.50%
 
Groep A - woensdag 25 maart 2015 07. Marie-José Lamkin - Annelies Vincken eindigde op de 3e plaats met 89 Mp's = 55.63%
Groep A - woensdag 25 maart 2015 07. Marie-José Lamkin - Annelies Vincken eindigde op de 3e plaats met 89 Mp's = 55.63%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 N-Z:3H -140 6 75.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:3SA+1 430 7 87.50% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
3 N-Z:4H-1 50 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 27 Mp's = 84.37%
4 O-W:2R+2 130 6 75.00%
5 N-Z:2S -110 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:2S+2 -170 2 25.00% Tegen paar 1, Pierre Pinxt - John Hermans.
7 O-W:2S-1 -100 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 34.37%
8 N-Z:2H -110 5 62.50%
9 Stilzitter
10 Stilzitter
11 Stilzitter
12 Stilzitter
13 O-W:3SA -600 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:2S -110 1 12.50% Tegen paar 8, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
15 N-Z:4S+1 650 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 56.25%
16 N-Z:2R-1 -50 7 87.50%
17 O-W:4H-1 -50 6 75.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 N-Z:4H+1 -650 3 37.50% Tegen paar 6, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
19 N-Z:2S+1 -140 1 12.50% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
20 O-W:3SA 600 6 75.00%
21 O-W:2H+2 -170 3 37.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:2SA -120 2 25.00% Tegen paar 2, Nicole Vroon - Ilse Bayens.
23 O-W:3SA-1 100 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
24 N-Z:2H 110 4 50.00%
 
Groep A - woensdag 25 maart 2015 08. Nel Frijns - Ineke Wiersma eindigde op de 8e plaats met 85 Mp's = 44.27%
Groep A - woensdag 25 maart 2015 08. Nel Frijns - Ineke Wiersma eindigde op de 8e plaats met 85 Mp's = 44.27%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 N-Z:3H+1 -170 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:3SA-1 -50 0 0.00% Tegen paar 5, Leida van Reij - Nicole Smulders.
3 N-Z:3H -140 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
4 O-W:1SA+2 150 8 100.00%
5 N-Z:4H-3 -300 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:3H -140 0 0.00% Tegen paar 9, Jacques Bos - Marianne Hacquier.
7 O-W:2S -110 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 18.75%
8 N-Z:2H 110 3 37.50%
9 N-Z:4H-1 50 3 37.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:1SA-3 300 8 100.00% Tegen paar 3, Marc Beckers - Lucianne Straus.
11 N-Z:3R+1 -130 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 22 Mp's = 68.75%
12 O-W:4S 420 3 37.50%
13 O-W:3SA 600 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:2S 110 7 87.50% Tegen paar 7, Marie-José Lamkin - Annelies Vincken.
15 N-Z:4S+1 -650 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 43.75%
16 N-Z:2R-1 50 1 12.50%
17 O-W:3H-2 -100 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 N-Z:4H+1 -650 3 37.50% Tegen paar 11, Jan Janssen - Cyriel Schmeits.
19 N-Z:2S+1 -140 1 12.50% Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 25.00%
20 O-W:3SA-1 -100 2 25.00%
21 O-W:2H+2 170 5 62.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:1SA 90 2 25.00% Tegen paar 10, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
23 O-W:3SA+1 630 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 20 Mp's = 62.50%
24 N-Z:2S-1 50 7 87.50%
 
Groep A - woensdag 25 maart 2015 09. Jacques Bos - Marianne Hacquier eindigde op de 7e plaats met 73 Mp's = 45.63%
Groep A - woensdag 25 maart 2015 09. Jacques Bos - Marianne Hacquier eindigde op de 7e plaats met 73 Mp's = 45.63%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 Stilzitter
2 Stilzitter
3 Stilzitter
4 Stilzitter
5 N-Z:4H-3 300 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:3H 140 8 100.00% Tegen paar 8, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
7 O-W:2S 110 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 26 Mp's = 81.25%
8 N-Z:2H -110 5 62.50%
9 N-Z:4S-2 100 7 87.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:2H -110 0 0.00% Tegen paar 2, Nicole Vroon - Ilse Bayens.
11 N-Z:3R+2 -150 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 43.75%
12 O-W:4S 420 3 37.50%
13 N-Z:2S-3! -800 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:2S -110 1 12.50% Tegen paar 6, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
15 N-Z:3S+3 230 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 3 Mp's = 9.37%
16 O-W:1SA+2 -150 2 25.00%
17 O-W:4H -420 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 N-Z:4H+1 650 5 62.50% Tegen paar 10, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
19 O-W:2H -110 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
20 O-W:3SA-2 200 8 100.00%
21 O-W:3H+1 170 5 62.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:1SA+1 120 6 75.00% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
23 O-W:2SA+2 180 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 43.75%
24 N-Z:3H -140 1 12.50%
 
Groep A - woensdag 25 maart 2015 10. Marlies Weijsen - Jeanne Simons eindigde op de 10e plaats met 78 Mp's = 40.63%
Groep A - woensdag 25 maart 2015 10. Marlies Weijsen - Jeanne Simons eindigde op de 10e plaats met 78 Mp's = 40.63%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 N-Z:3H+1 -170 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:3R-3 300 2 25.00% Tegen paar 3, Marc Beckers - Lucianne Straus.
3 N-Z:4H -420 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 25.00%
4 O-W:2R+1 110 4 50.00%
5 N-Z:2S+1 -140 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:3S+1 -170 2 25.00% Tegen paar 6, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
7 O-W:2S 110 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 25.00%
8 N-Z:2H+1 -140 1 12.50%
9 N-Z:3SA-1 50 3 37.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:1SA-1 100 4 50.00% Tegen paar 11, Jan Janssen - Cyriel Schmeits.
11 N-Z:3SA+1 -430 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
12 O-W:4S+1 450 8 100.00%
13 O-W:3SA+1 630 5 62.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:3S-1 -50 3 37.50% Tegen paar 4, Jacqueline Arts - Eef Gorissen.
15 N-Z:4S+1 -650 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 59.37%
16 O-W:1SA+2 150 6 75.00%
17 O-W:4H 420 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 N-Z:4H+1 -650 3 37.50% Tegen paar 9, Jacques Bos - Marianne Hacquier.
19 O-W:2H 110 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
20 O-W:3SA-2 -200 0 0.00%
21 O-W:2H+2 -170 3 37.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:1SA -90 6 75.00% Tegen paar 8, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
23 O-W:3SA+1 -630 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 37.50%
24 N-Z:2S-1 -50 1 12.50%
 
Groep A - woensdag 25 maart 2015 11. Jan Janssen - Cyriel Schmeits eindigde op de 5e plaats met 87 Mp's = 54.38%
Groep A - woensdag 25 maart 2015 11. Jan Janssen - Cyriel Schmeits eindigde op de 5e plaats met 87 Mp's = 54.38%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:3K 110 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:3SA 400 4 50.00% Tegen paar 6, Tiny Narinx - Therèse Laeven.
3 N-Z:3H -140 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 59.37%
4 O-W:1SA 90 2 25.00%
5 N-Z:3SA-1 -100 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:2S+2 170 6 75.00% Tegen paar 2, Nicole Vroon - Ilse Bayens.
7 N-Z:2H+2 170 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 25 Mp's = 78.12%
8 N-Z:3H 140 7 87.50%
9 N-Z:3SA-1 -50 5 62.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:1SA-1 -100 4 50.00% Tegen paar 10, Marlies Weijsen - Jeanne Simons.
11 N-Z:3SA+1 430 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
12 O-W:4S+1 -450 0 0.00%
13 O-W:3SA 600 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:4S-2 -100 0 0.00% Tegen paar 1, Pierre Pinxt - John Hermans.
15 N-Z:4S+3 -710 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 2 Mp's = 6.25%
16 N-Z:2R-1 50 1 12.50%
17 O-W:3H-2 100 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 N-Z:4H+1 650 5 62.50% Tegen paar 8, Nel Frijns - Ineke Wiersma.
19 N-Z:2S+1 140 7 87.50% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 75.00%
20 O-W:3SA-1 100 6 75.00%
21 Stilzitter
22 Stilzitter
23 Stilzitter
24 Stilzitter