Groep B - dinsdag 7 juli 2015 01. Bertie Pereboom - Anne Goris eindigde op de 6e plaats met 69 Mp's = 47.92%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:3R-2 100 4 66.67% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:2SA+1 -150 6 100.00% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
3 O-W:2R+1 -110 2 33.33% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 75.00%
4 N-Z:4S+1 650 6 100.00%
5 N-Z:3SA-2 -200 1 16.67% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:4H-1 -50 2 33.33% Tegen paar 7, Carla Mes - Yvonne van Veen.
7 O-W:3SA-2 200 2 33.33% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 41.66%
8 N-Z:3SA 400 5 83.33%
9 O-W:1SA 90 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:4S-1 100 5 83.33% Tegen paar 8, Gemma Heiligers - Corrie Goessens.
11 O-W:3H-1 -50 4 66.67% Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 45.83%
12 N-Z:2S-1 100 2 33.33%
13 N-Z:3R 110 1 16.67% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:3H-1 -50 0 0.00% Tegen paar 4, Josť Lousberg - Marja Eyck.
15 N-Z:3SA-1 -100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 25.00%
16 O-W:3SA-1 100 5 83.33%
17 O-W:3SA+3 490 5 83.33% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:4S 420 5 83.33% Tegen paar 6, Maria Sluismans - Finy Snijders.
19 O-W:4H-1 -100 4 66.67% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 58.33%
20 O-W:2SA-1 -100 0 0.00%
21 O-W:4K 130 1 16.67% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:4S 620 6 100.00% Tegen paar 5, Corrie Schreurs - Ity Willems.
23 N-Z:3K-1 100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 41.66%
24 O-W:3H-1 -50 3 50.00%
 
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 02. Wies Warnier - Nicole Vroon eindigde op de 5e plaats met 73 Mp's = 50.69%
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 02. Wies Warnier - Nicole Vroon eindigde op de 5e plaats met 73 Mp's = 50.69%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:3R-2 -100 2 33.33% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:2SA+1 150 0 0.00% Tegen paar 1, Bertie Pereboom - Anne Goris.
3 O-W:2R+1 110 4 66.67% Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 25.00%
4 N-Z:4S+1 -650 0 0.00%
5 N-Z:3SA-2 200 5 83.33% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:4S-1 -100 1 16.67% Tegen paar 6, Maria Sluismans - Finy Snijders.
7 O-W:3SA-1 -100 6 100.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 70.83%
8 N-Z:3SA-2 100 5 83.33%
9 O-W:1SA+2 150 6 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:4S-1 100 5 83.33% Tegen paar 3, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
11 N-Z:3S -140 1 16.67% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 58.33%
12 N-Z:2SA-1 100 2 33.33%
13 N-Z:2H+1 140 5 83.33% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:2SA-1 50 2 33.33% Tegen paar 5, Corrie Schreurs - Ity Willems.
15 N-Z:2SA+1 150 2 33.33% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 41.66%
16 O-W:3SA -600 1 16.67%
17 O-W:3SA+3 -490 1 16.67% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:4S -420 1 16.67% Tegen paar 8, Gemma Heiligers - Corrie Goessens.
19 O-W:4H-2 200 6 100.00% Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 33.33%
20 O-W:1SA+1 -120 0 0.00%
21 O-W:3SA+1 430 6 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:4H -420 0 0.00% Tegen paar 7, Carla Mes - Yvonne van Veen.
23 N-Z:3SA-5 500 6 100.00% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 75.00%
24 O-W:3K 110 6 100.00%
 
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 03. Frans Schmeits - Pie de Vrede eindigde op de 3e plaats met 80 Mp's = 55.56%
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 03. Frans Schmeits - Pie de Vrede eindigde op de 3e plaats met 80 Mp's = 55.56%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2S-3 -150 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:2H-2 200 2 33.33% Tegen paar 5, Corrie Schreurs - Ity Willems.
3 O-W:1SA 90 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 29.16%
4 N-Z:3S+1 -170 5 83.33%
5 O-W:2S-3 150 6 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:3S-1 100 5 83.33% Tegen paar 4, Josť Lousberg - Marja Eyck.
7 O-W:3SA-3 300 5 83.33% Uw score aan deze tafel is: 21 Mp's = 87.49%
8 N-Z:3SA 400 5 83.33%
9 O-W:1SA+2 -150 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:4S-1 -100 1 16.67% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
11 N-Z:3S 140 5 83.33% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 41.66%
12 N-Z:2SA-1 -100 4 66.67%
13 N-Z:2H+1 140 5 83.33% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:1H+2 140 4 66.67% Tegen paar 6, Maria Sluismans - Finy Snijders.
15 N-Z:3SA 600 4 66.67% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 75.00%
16 O-W:3SA-1 100 5 83.33%
17 O-W:4H+2 -480 5 83.33% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:3S+1 -170 5 83.33% Tegen paar 7, Carla Mes - Yvonne van Veen.
19 N-Z:2S 110 4 66.67% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 70.83%
20 O-W:1SA -90 3 50.00%
21 O-W:3K+1 130 1 16.67% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:3H+1 -170 2 33.33% Tegen paar 8, Gemma Heiligers - Corrie Goessens.
23 N-Z:2SA-2 200 4 66.67% Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 29.16%
24 O-W:3SA-6 -300 0 0.00%
 
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 04. Josť Lousberg - Marja Eyck eindigde op de 7e plaats met 57 Mp's = 39.58%
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 04. Josť Lousberg - Marja Eyck eindigde op de 7e plaats met 57 Mp's = 39.58%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2R-1 50 1 16.67% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:3SA -400 1 16.67% Tegen paar 8, Gemma Heiligers - Corrie Goessens.
3 O-W:1R+2 -110 2 33.33% Uw score aan deze tafel is: 5 Mp's = 20.83%
4 N-Z:2S+2 170 1 16.67%
5 O-W:2S-3 -150 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:3S-1 -100 1 16.67% Tegen paar 3, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
7 O-W:3SA-3 -300 1 16.67% Uw score aan deze tafel is: 3 Mp's = 12.50%
8 N-Z:3SA -400 1 16.67%
9 O-W:1SA+1 -120 3 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:2S 110 4 66.67% Tegen paar 7, Carla Mes - Yvonne van Veen.
11 O-W:4H -420 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 29.16%
12 N-Z:2H-2 -200 0 0.00%
13 N-Z:3R -110 5 83.33% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:3H-1 50 6 100.00% Tegen paar 1, Bertie Pereboom - Anne Goris.
15 N-Z:3SA-1 100 6 100.00% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 75.00%
16 O-W:3SA-1 -100 1 16.67%
17 O-W:4H+2 480 1 16.67% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:3S+1 170 1 16.67% Tegen paar 5, Corrie Schreurs - Ity Willems.
19 O-W:3H+1 170 6 100.00% Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 45.83%
20 O-W:1SA 90 3 50.00%
21 O-W:3SA 400 4 66.67% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 O-W:3S 140 4 66.67% Tegen paar 6, Maria Sluismans - Finy Snijders.
23 O-W:2SA 120 2 33.33% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 54.16%
24 O-W:4H-1 -50 3 50.00%
 
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 05. Corrie Schreurs - Ity Willems eindigde op de 1e plaats met 90 Mp's = 62.50%
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 05. Corrie Schreurs - Ity Willems eindigde op de 1e plaats met 90 Mp's = 62.50%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2S-3 150 6 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:2H-2 -200 4 66.67% Tegen paar 3, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
3 O-W:1SA -90 6 100.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 70.83%
4 N-Z:3S+1 170 1 16.67%
5 O-W:2S-1 -50 2 33.33% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:3SA 600 6 100.00% Tegen paar 8, Gemma Heiligers - Corrie Goessens.
7 O-W:3SA-3 -300 1 16.67% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 58.33%
8 N-Z:3SA-2 100 5 83.33%
9 O-W:1SA+1 -120 3 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:2S+1 140 6 100.00% Tegen paar 6, Maria Sluismans - Finy Snijders.
11 N-Z:3S 140 5 83.33% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 75.00%
12 N-Z:2S-1 -100 4 66.67%
13 N-Z:2H+1 -140 1 16.67% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:2SA-1 -50 4 66.67% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
15 N-Z:2SA+1 -150 4 66.67% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 58.33%
16 O-W:3SA 600 5 83.33%
17 O-W:4H+2 -480 5 83.33% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:3S+1 -170 5 83.33% Tegen paar 4, Josť Lousberg - Marja Eyck.
19 O-W:3H+1 -170 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 54.16%
20 O-W:1SA -90 3 50.00%
21 O-W:4K -130 5 83.33% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:4S -620 0 0.00% Tegen paar 1, Bertie Pereboom - Anne Goris.
23 N-Z:3K-1 -100 6 100.00% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 58.33%
24 O-W:3H-1 50 3 50.00%
 
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 06. Maria Sluismans - Finy Snijders eindigde op de 8e plaats met 48 Mp's = 33.33%
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 06. Maria Sluismans - Finy Snijders eindigde op de 8e plaats met 48 Mp's = 33.33%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2R-1 50 1 16.67% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:3SA -400 1 16.67% Tegen paar 7, Carla Mes - Yvonne van Veen.
3 O-W:2R+1 -110 2 33.33% Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 33.33%
4 N-Z:4S 620 4 66.67%
5 N-Z:3SA-2 -200 1 16.67% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:4S-1 100 5 83.33% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
7 O-W:3SA-1 100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 29.16%
8 N-Z:3SA-2 -100 1 16.67%
9 O-W:1SA+1 120 3 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:2S+1 -140 0 0.00% Tegen paar 5, Corrie Schreurs - Ity Willems.
11 N-Z:3S -140 1 16.67% Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 25.00%
12 N-Z:2S-1 100 2 33.33%
13 N-Z:2H+1 -140 1 16.67% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:1H+2 -140 2 33.33% Tegen paar 3, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
15 N-Z:3SA -600 2 33.33% Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 25.00%
16 O-W:3SA-1 -100 1 16.67%
17 O-W:3SA+3 -490 1 16.67% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:4S -420 1 16.67% Tegen paar 1, Bertie Pereboom - Anne Goris.
19 O-W:4H-1 100 2 33.33% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 41.66%
20 O-W:2SA-1 100 6 100.00%
21 O-W:3SA -400 2 33.33% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 O-W:3S -140 2 33.33% Tegen paar 4, Josť Lousberg - Marja Eyck.
23 O-W:2SA -120 4 66.67% Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 45.83%
24 O-W:4H-1 50 3 50.00%
 
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 07. Carla Mes - Yvonne van Veen eindigde op de 4e plaats met 74 Mp's = 51.39%
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 07. Carla Mes - Yvonne van Veen eindigde op de 4e plaats met 74 Mp's = 51.39%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2R-1 -50 5 83.33% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:3SA 400 5 83.33% Tegen paar 6, Maria Sluismans - Finy Snijders.
3 O-W:2R+1 110 4 66.67% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 66.66%
4 N-Z:4S -620 2 33.33%
5 N-Z:3SA-2 200 5 83.33% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:4H-1 50 4 66.67% Tegen paar 1, Bertie Pereboom - Anne Goris.
7 O-W:3SA-2 -200 4 66.67% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 58.33%
8 N-Z:3SA -400 1 16.67%
9 O-W:1SA+1 120 3 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:2S -110 2 33.33% Tegen paar 4, Josť Lousberg - Marja Eyck.
11 O-W:4H 420 6 100.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 70.83%
12 N-Z:2H-2 200 6 100.00%
13 N-Z:3R 110 1 16.67% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:3S-3! 500 6 100.00% Tegen paar 8, Gemma Heiligers - Corrie Goessens.
15 N-Z:3SA+1 630 6 100.00% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 58.33%
16 O-W:3SA -600 1 16.67%
17 O-W:4H+2 480 1 16.67% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:3S+1 170 1 16.67% Tegen paar 3, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
19 N-Z:2S -110 2 33.33% Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 29.16%
20 O-W:1SA 90 3 50.00%
21 O-W:3SA+1 -430 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:4H 420 6 100.00% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
23 N-Z:3SA-5 -500 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 25.00%
24 O-W:3K -110 0 0.00%
 
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 08. Gemma Heiligers - Corrie Goessens eindigde op de 2e plaats met 85 Mp's = 59.03%
Groep B - dinsdag 7 juli 2015 08. Gemma Heiligers - Corrie Goessens eindigde op de 2e plaats met 85 Mp's = 59.03%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2R-1 -50 5 83.33% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:3SA 400 5 83.33% Tegen paar 4, Josť Lousberg - Marja Eyck.
3 O-W:1R+2 110 4 66.67% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 79.16%
4 N-Z:2S+2 -170 5 83.33%
5 O-W:2S-1 50 4 66.67% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:3SA -600 0 0.00% Tegen paar 5, Corrie Schreurs - Ity Willems.
7 O-W:3SA-3 300 5 83.33% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 41.66%
8 N-Z:3SA-2 -100 1 16.67%
9 O-W:1SA -90 6 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:4S-1 -100 1 16.67% Tegen paar 1, Bertie Pereboom - Anne Goris.
11 O-W:3H-1 50 2 33.33% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 54.16%
12 N-Z:2S-1 -100 4 66.67%
13 N-Z:3R -110 5 83.33% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:3S-3! -500 0 0.00% Tegen paar 7, Carla Mes - Yvonne van Veen.
15 N-Z:3SA+1 -630 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 41.66%
16 O-W:3SA 600 5 83.33%
17 O-W:3SA+3 490 5 83.33% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:4S 420 5 83.33% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
19 O-W:4H-2 -200 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 66.66%
20 O-W:1SA+1 120 6 100.00%
21 O-W:3K+1 -130 5 83.33% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:3H+1 170 4 66.67% Tegen paar 3, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
23 N-Z:2SA-2 -200 2 33.33% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 70.83%
24 O-W:3SA-6 300 6 100.00%