Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 01. Josť Lousberg - Marja Eyck eindigde op de 5e plaats met 97.25 Mp's = 50.65%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2H -110 1 12.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:5K 600 7 87.50% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
3 N-Z:2H-1 -50 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 56.25%
4 O-W:3S-1 100 6 75.00%
5 O-W:3SA 400 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:4H-2 100 8 100.00% Tegen paar 10, Corrie Goessens - Jessy Knoppen.
7 N-Z:3H-1 100 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 75.00%
8 O-W:3SA+1 430 8 100.00%
9 N-Z:4H-1 50 5 62.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 O-W:2K+2 130 4 50.00% Tegen paar 7, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
11 O-W:4H-1 -50 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 37.50%
12 O-W:2H-1 -50 3 37.50%
13 N-Z:3K+1 130 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:3K-2 -100 1 12.50% Tegen paar 9, Tiny Lemmens - Mariette Meertens.
15 O-W:2H+1 -140 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
16 O-W:2H-1 100 6 75.00%
17 O-W:4H-3 -150 0.25 3.13% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:2R+2 130 5 62.50% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Willy Janssen.
19 N-Z:4R-1 50 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 13.25 Mp's = 41.40%
20 O-W:3H 140 6 75.00%
21 N-Z:1S-1 -100 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:3H-2 -100 0 0.00% Tegen paar 3, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
23 O-W:3S -140 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
24 O-W:2SA -120 7 87.50%
 
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 02. Wies Warnier - Nicole Vroon eindigde op de 7e plaats met 86.75 Mp's = 45.18%
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 02. Wies Warnier - Nicole Vroon eindigde op de 7e plaats met 86.75 Mp's = 45.18%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2H 110 7 87.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:5K -600 1 12.50% Tegen paar 1, Josť Lousberg - Marja Eyck.
3 N-Z:2H-1 50 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 43.75%
4 O-W:3S-1 -100 2 25.00%
5 O-W:3SA-1 -50 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:2H+2 -170 2 25.00% Tegen paar 7, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
7 N-Z:3S -140 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 4 Mp's = 12.50%
8 O-W:1SA+2 150 2 25.00%
9 N-Z:3SA-1 50 5 62.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 O-W:2SA-1 -100 0 0.00% Tegen paar 3, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
11 O-W:2S+1 140 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 40.62%
12 O-W:2R+1 110 6 75.00%
13 O-W:4R-1 100 2 25.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:4H-1 50 6 75.00% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Willy Janssen.
15 O-W:4H-1 50 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
16 O-W:2S -110 0 0.00%
17 N-Z:1SA+1 -120 2.75 34.38% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:2S 110 1 12.50% Tegen paar 4, Maria Sluismans - Finy Snijders.
19 O-W:3S 140 7 87.50% Uw score aan deze tafel is: 18.75 Mp's = 58.59%
20 N-Z:3S-3 300 8 100.00%
21 N-Z:1SA-1 100 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:2SA-1 50 3 37.50% Tegen paar 9, Tiny Lemmens - Mariette Meertens.
23 N-Z:4H-2 200 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 21 Mp's = 65.62%
24 N-Z:2S-3 150 6 75.00%
 
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 03. Rozette Luijten - Yvonne van Veen eindigde op de 10e plaats met 78.25 Mp's = 40.76%
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 03. Rozette Luijten - Yvonne van Veen eindigde op de 10e plaats met 78.25 Mp's = 40.76%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2SA-1 -50 3 37.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:5K -600 1 12.50% Tegen paar 6, Tila Herben - Christine Piters.
3 N-Z:2H-1 50 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 25.00%
4 O-W:3S-2 -200 0 0.00%
5 O-W:3SA+1 -430 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:5K-1 100 4 50.00% Tegen paar 4, Maria Sluismans - Finy Snijders.
7 N-Z:3H-2 -200 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 7 Mp's = 21.87%
8 O-W:3SA -400 3 37.50%
9 N-Z:3SA-1 -50 3 37.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 O-W:2SA-1 100 8 100.00% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
11 O-W:2S+1 -140 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 59.37%
12 O-W:2R+1 -110 2 25.00%
13 N-Z:2H+1 140 6 75.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:2K-1 -50 4 50.00% Tegen paar 10, Corrie Goessens - Jessy Knoppen.
15 O-W:2H+2 -170 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 40.62%
16 O-W:1SA -90 3 37.50%
17 O-W:2H+2 -170 0.25 3.13% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:3R+1 -130 3 37.50% Tegen paar 8, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
19 O-W:2S -110 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 14.25 Mp's = 44.53%
20 O-W:4H-2 200 7 87.50%
21 N-Z:1S-1 100 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:3H-2 100 8 100.00% Tegen paar 1, Josť Lousberg - Marja Eyck.
23 O-W:3S 140 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
24 O-W:2SA 120 1 12.50%
 
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 04. Maria Sluismans - Finy Snijders eindigde op de 9e plaats met 81.25 Mp's = 42.32%
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 04. Maria Sluismans - Finy Snijders eindigde op de 9e plaats met 81.25 Mp's = 42.32%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2R-1 50 5 62.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:3S -140 2 25.00% Tegen paar 7, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
3 N-Z:3H-2 -100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 10 Mp's = 31.25%
4 O-W:2S+1 -140 3 37.50%
5 O-W:3SA+1 430 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:5K-1 -100 4 50.00% Tegen paar 3, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
7 N-Z:3H-2 200 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 25 Mp's = 78.12%
8 O-W:3SA 400 5 62.50%
9 N-Z:3SA+1 -430 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:3R-2 200 7 87.50% Tegen paar 9, Tiny Lemmens - Mariette Meertens.
11 N-Z:5R-3 150 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 40.62%
12 O-W:5R-2 -100 0 0.00%
13 N-Z:4H 620 8 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 N-Z:2SA-2 -100 1 12.50% Tegen paar 6, Tila Herben - Christine Piters.
15 O-W:2H+1 -140 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
16 O-W:1SA -90 3 37.50%
17 N-Z:1SA+1 120 5.25 65.63% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:2S -110 7 87.50% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
19 O-W:3S -140 1 12.50% Uw score aan deze tafel is: 13.25 Mp's = 41.40%
20 N-Z:3S-3 -300 0 0.00%
21 O-W:4H-2 -100 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:2SA-1 50 3 37.50% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Willy Janssen.
23 O-W:4S-3 -300 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 4 Mp's = 12.50%
24 O-W:2SA 120 1 12.50%
 
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 05. Annie van Winssen - Willy Janssen eindigde op de 6e plaats met 94.75 Mp's = 49.35%
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 05. Annie van Winssen - Willy Janssen eindigde op de 6e plaats met 94.75 Mp's = 49.35%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2H -110 1 12.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:4K+2 170 4 50.00% Tegen paar 10, Corrie Goessens - Jessy Knoppen.
3 O-W:2R-1 100 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 13 Mp's = 40.62%
4 O-W:1S+3 -170 0 0.00%
5 O-W:5R 400 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 O-W:5K-2 -200 0 0.00% Tegen paar 8, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
7 O-W:4K 130 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
8 O-W:3SA 400 5 62.50%
9 N-Z:5SA-2 -100 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:1K-2 -200 1 12.50% Tegen paar 6, Tila Herben - Christine Piters.
11 N-Z:5K-3 -150 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 4 Mp's = 12.50%
12 O-W:3R+1 -130 0 0.00%
13 O-W:4R-1 -100 6 75.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:4H-1 -50 2 25.00% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
15 O-W:4H-1 -50 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
16 O-W:2S 110 8 100.00%
17 O-W:4H-3 150 7.75 96.88% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:2R+2 -130 3 37.50% Tegen paar 1, Josť Lousberg - Marja Eyck.
19 N-Z:4R-1 -50 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 18.75 Mp's = 58.59%
20 O-W:3H -140 2 25.00%
21 O-W:4H-2 100 8 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:2SA-1 -50 5 62.50% Tegen paar 4, Maria Sluismans - Finy Snijders.
23 O-W:4S-3 300 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 28 Mp's = 87.50%
24 O-W:2SA -120 7 87.50%
 
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 06. Tila Herben - Christine Piters eindigde op de 2e plaats met 105.00 Mp's = 54.69%
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 06. Tila Herben - Christine Piters eindigde op de 2e plaats met 105.00 Mp's = 54.69%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2SA-1 50 5 62.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 N-Z:5K 600 7 87.50% Tegen paar 3, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
3 N-Z:2H-1 -50 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 24 Mp's = 75.00%
4 O-W:3S-2 200 8 100.00%
5 O-W:3SA -400 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:4H-1 -50 2 25.00% Tegen paar 9, Tiny Lemmens - Mariette Meertens.
7 N-Z:2S 110 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 20 Mp's = 62.50%
8 O-W:3SA-1 50 8 100.00%
9 N-Z:5SA-2 100 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 N-Z:1K-2 200 7 87.50% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Willy Janssen.
11 N-Z:5K-3 150 5 62.50% Uw score aan deze tafel is: 28 Mp's = 87.50%
12 O-W:3R+1 130 8 100.00%
13 N-Z:4H -620 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:2SA-2 100 7 87.50% Tegen paar 4, Maria Sluismans - Finy Snijders.
15 O-W:2H+1 140 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 16 Mp's = 50.00%
16 O-W:1SA 90 5 62.50%
17 N 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:2H 110 1 12.50% Tegen paar 7, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
19 O-W:4S-1 -100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 6 Mp's = 18.75%
20 O-W:4H-2 -200 1 12.50%
21 N-Z:1R-2 -200 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:1SA-1 -50 5 62.50% Tegen paar 8, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
23 O-W:2S+2 -170 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 34.37%
24 O-W:2R+2 -130 4 50.00%
 
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 07. Frans Schmeits - Pie de Vrede eindigde op de 1e plaats met 133.00 Mp's = 69.27%
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 07. Frans Schmeits - Pie de Vrede eindigde op de 1e plaats met 133.00 Mp's = 69.27%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2R-1 -50 3 37.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:3S 140 6 75.00% Tegen paar 4, Maria Sluismans - Finy Snijders.
3 N-Z:3H-2 100 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 22 Mp's = 68.75%
4 O-W:2S+1 140 5 62.50%
5 O-W:3SA-1 50 8 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:2H+2 170 6 75.00% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
7 N-Z:3S 140 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 28 Mp's = 87.50%
8 O-W:1SA+2 -150 6 75.00%
9 N-Z:4H-1 -50 3 37.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 O-W:2K+2 -130 4 50.00% Tegen paar 1, Josť Lousberg - Marja Eyck.
11 O-W:4H-1 50 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 20 Mp's = 62.50%
12 O-W:2H-1 50 5 62.50%
13 N-Z:4H-1 -100 0 0.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
14 O-W:3R-2 100 8 100.00% Tegen paar 8, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
15 O-W:3H -140 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 20 Mp's = 62.50%
16 O-W:1SA-2 200 8 100.00%
17 N 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:2H -110 7 87.50% Tegen paar 6, Tila Herben - Christine Piters.
19 O-W:4S-1 100 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 26 Mp's = 81.25%
20 O-W:4H-2 200 7 87.50%
21 N-Z:2H-1 100 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:2SA-1 50 3 37.50% Tegen paar 10, Corrie Goessens - Jessy Knoppen.
23 N-Z:3H-1 100 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
24 O-W:1SA+3 180 8 100.00%
 
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 08. Elly Eussen - Annemarie Hensing eindigde op de 4e plaats met 98.75 Mp's = 51.43%
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 08. Elly Eussen - Annemarie Hensing eindigde op de 4e plaats met 98.75 Mp's = 51.43%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 N-Z:1S+1 -110 0 0.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 O-W:3S+2 200 8 100.00% Tegen paar 9, Tiny Lemmens - Mariette Meertens.
3 N-Z:3H-1 50 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
4 O-W:2S+1 140 5 62.50%
5 O-W:5R -400 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 O-W:5K-2 200 8 100.00% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Willy Janssen.
7 O-W:4K -130 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
8 O-W:3SA -400 3 37.50%
9 N-Z:3SA+1 -430 1 12.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
10 O-W:2H 110 2 25.00% Tegen paar 10, Corrie Goessens - Jessy Knoppen.
11 O-W:3H+1 170 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 14 Mp's = 43.75%
12 O-W:1K-1 -50 3 37.50%
13 N-Z:4H-1 100 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 O-W:3R-2 -100 0 0.00% Tegen paar 7, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
15 O-W:3H 140 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 37.50%
16 O-W:1SA-2 -200 0 0.00%
17 O-W:2H+2 170 7.75 96.88% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:3R+1 130 5 62.50% Tegen paar 3, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
19 O-W:2S 110 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 17.75 Mp's = 55.47%
20 O-W:4H-2 -200 1 12.50%
21 N-Z:1R-2 200 8 100.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
22 N-Z:1SA-1 50 3 37.50% Tegen paar 6, Tila Herben - Christine Piters.
23 O-W:2S+2 170 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 21 Mp's = 65.62%
24 O-W:2R+2 130 4 50.00%
 
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 09. Tiny Lemmens - Mariette Meertens eindigde op de 8e plaats met 81.75 Mp's = 42.58%
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 09. Tiny Lemmens - Mariette Meertens eindigde op de 8e plaats met 81.75 Mp's = 42.58%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 N-Z:1S+1 110 8 100.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
2 O-W:3S+2 -200 0 0.00% Tegen paar 8, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
3 N-Z:3H-1 -50 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
4 O-W:2S+1 -140 3 37.50%
5 O-W:3SA 400 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
6 N-Z:4H-1 50 6 75.00% Tegen paar 6, Tila Herben - Christine Piters.
7 N-Z:2S -110 2 25.00% Uw score aan deze tafel is: 12 Mp's = 37.50%
8 O-W:3SA-1 -50 0 0.00%
9 N-Z:3SA+1 430 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 N-Z:3R-2 -200 1 12.50% Tegen paar 4, Maria Sluismans - Finy Snijders.
11 N-Z:5R-3 -150 3 37.50% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 59.37%
12 O-W:5R-2 100 8 100.00%
13 N-Z:3K+1 -130 4 50.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:3K-2 100 7 87.50% Tegen paar 1, Josť Lousberg - Marja Eyck.
15 O-W:2H+1 140 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 17 Mp's = 53.12%
16 O-W:2H-1 -100 2 25.00%
17 N-Z:2SA-1 -50 2.75 34.38% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
18 O-W:2S+1 -140 0 0.00% Tegen paar 10, Corrie Goessens - Jessy Knoppen.
19 O-W:3S -140 1 12.50% Uw score aan deze tafel is: 7.75 Mp's = 24.22%
20 O-W:4H-1 100 4 50.00%
21 N-Z:1SA-1 -100 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:2SA-1 -50 5 62.50% Tegen paar 2, Wies Warnier - Nicole Vroon.
23 N-Z:4H-2 -200 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 11 Mp's = 34.37%
24 N-Z:2S-3 -150 2 25.00%
 
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 10. Corrie Goessens - Jessy Knoppen eindigde op de 3e plaats met 103.25 Mp's = 53.78%
Groep B - dinsdag 28 oktober 2014 10. Corrie Goessens - Jessy Knoppen eindigde op de 3e plaats met 103.25 Mp's = 53.78%
Spel Bieding Uw score Mp's Procenten
1 O-W:2H 110 7 87.50% U speelde aan deze tafel Oost-West.
2 N-Z:4K+2 -170 4 50.00% Tegen paar 5, Annie van Winssen - Willy Janssen.
3 O-W:2R-1 -100 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 59.37%
4 O-W:1S+3 170 8 100.00%
5 O-W:3SA -400 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
6 N-Z:4H-2 -100 0 0.00% Tegen paar 1, Josť Lousberg - Marja Eyck.
7 N-Z:3H-1 -100 4 50.00% Uw score aan deze tafel is: 8 Mp's = 25.00%
8 O-W:3SA+1 -430 0 0.00%
9 N-Z:3SA+1 430 7 87.50% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
10 O-W:2H -110 6 75.00% Tegen paar 8, Elly Eussen - Annemarie Hensing.
11 O-W:3H+1 -170 0 0.00% Uw score aan deze tafel is: 18 Mp's = 56.25%
12 O-W:1K-1 50 5 62.50%
13 N-Z:2H+1 -140 2 25.00% U speelde aan deze tafel Oost-West.
14 N-Z:2K-1 50 4 50.00% Tegen paar 3, Rozette Luijten - Yvonne van Veen.
15 O-W:2H+2 170 8 100.00% Uw score aan deze tafel is: 19 Mp's = 59.37%
16 O-W:1SA 90 5 62.50%
17 N-Z:2SA-1 50 5.25 65.63% U speelde aan deze tafel Oost-West.
18 O-W:2S+1 140 8 100.00% Tegen paar 9, Tiny Lemmens - Mariette Meertens.
19 O-W:3S 140 7 87.50% Uw score aan deze tafel is: 24.25 Mp's = 75.78%
20 O-W:4H-1 -100 4 50.00%
21 N-Z:2H-1 -100 4 50.00% U speelde aan deze tafel Noord-Zuid.
22 N-Z:2SA-1 -50 5 62.50% Tegen paar 7, Frans Schmeits - Pie de Vrede.
23 N-Z:3H-1 -100 6 75.00% Uw score aan deze tafel is: 15 Mp's = 46.87%
24 O-W:1SA+3 -180 0 0.00%